นโยบายรับประกันสินค้า
dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot


เพิ่มเพื่อน

Instagram
เพิ่มเพื่อน


นโยบายรับประกันสินค้า

ซื้อสินค้ากับร้านปั๊มนม ท่านจะอุ่นใจ ด้วยนโยบายรับประกันสินค้า ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ถ้าร้านปั๊มนมไม่จริงใจ เราไม่มีนโยบายดีๆแบบนี้ให้ลูกค้าแน่นอนค่ะ

ดังนั้น เมื่อลูกค้าได้รับของแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า


 

ขอบเขตและสินค้าที่อยู่ในความหมายของ “นโยบายรับประกันสินค้า” ของ ร้านปั๊มนม www.pumpnom.com

ปรับปรุงประกาศ ครั้งล่าสุด ณ วันที่ 1 มี.ค. 2556

การคืน สินค้า กรณี เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ชำรุด บกพร่อง

1. เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง ให้หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่ร้านค้าส่งไปถึงผู้รับนั้นเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือสินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามปกติธรรมดาของชนิดของสินค้านั้น เช่น สินค้าเสียหาย สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า (ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ กลับมาภายใน 7 วัน โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น )

2. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

2.1 เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าอยู่ในความหมายของนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยาย ในข้อ 1 ผู้ซื้อจะต้องแจ้งบริษัทฯ เพื่อเปิดเรื่องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ตามวิธีการเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น*** โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว  มีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ เข้ามาทำการแจ้งอนุมัติว่ามีสินค้าให้เปลี่ยนหรือไม่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อแจ้งเรื่องเข้ามาที่บริษัทฯ ในเรื่องการเปิดการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

2.1.2 หากบริษัทฯ สามารถหาสินค้าเปลี่ยนแทนได้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ ตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทฯ อนุมัติให้เปลี่ยนสินค้า โดยที่เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว บริษัทฯ จะต้องทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้แก่ผู้ซื้อตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วันนับแต่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อหรือวันที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว

2.1.3 หากร้านค้าไม่สามารถหาสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้ได้   ให้ผู้ซื้อและร้านค้าดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ซื้อกับทางบริษัทฯ สามารถตกลงกันเพื่อเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้าได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้แจ้งเสนอเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งรอให้ผู้ซื้อแจ้งตอบตกลงว่าจะ “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” ตามข้อเสนอใหม่ หรือเลือกที่จะ “ยกเลิก” รายการขอเปลี่ยนสินค้านั้นๆไปโดยสิ้นเชิง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1.3.1 หากผู้ซื้อเลือก “ยอมรับ” ข้อเสนอใหม่ ให้นำขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าตามที่ระบุในข้อ

           2.2.1 , 2.2.2 หรือ 2.2.3 มาใช้แล้วแต่กรณี

2.1.3.2 หากผู้ซื้อเลือก “ปฎิเสธ” ข้อเสนอใหม่ รายการเปลี่ยนดังกล่าวนี้ จะถูกส่งเรื่องไปยังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.1.3.3 หากผู้ซื้อเลือก “ยกเลิก” ข้อเสนอใหม่ รายการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวทั้งหมด ให้ถือว่ารายการเปลี่ยนนั้นได้ถูกยกเลิก ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ หรือมีข้อพิพาทใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้แจ้งเรื่องมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.2 กรณีผู้ซื้อเลือกการคืนเงิน

2.2.1 ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสินค้านั้นเป็นประเภทสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการคืนเงินหรือไม่ โดยแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วัน    นับแต่วันที่มีการเปิดการเปลี่ยนสินค้า

2.2.2 หากบริษัทฯ ทำการอนุมัติแล้ว ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทฯ อนุมัติให้คืนเงินได้ โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งกลับไปยังผู้ซื้อทราบโดยพลันว่าได้รับสินค้านั้นแล้ว และบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับผู้ซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับสินค้าคืนกลับมาและเช็คความสมบูรณ์ของสินค้านั้นๆ เรียบร้อย

2.2.3 หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ดังกล่าว หรือมีข้อพิพาทใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ขอทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นๆ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.3 การเปลี่ยนทั้งหมดจะสิ้นสุดลง เมื่อ ผู้ซื้อทำการแจ้งยืนยันการปิดรายการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าที่เปลี่ยน หรือวันที่ได้รับการแจ้งคืนเงิน หากพ้นระยะเวลา    ดังว่านั้น รายการเปลี่ยน/ คืนสินค้าดังกล่าวจะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้หากเกิดกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินคืน ผู้ซื้อสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดมายังบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ โดยบริษัทจะทำการแสดงหลักฐานการโอนเงิน / หลักฐานการส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ทราบ จากนั้นจะให้ถือว่าการเปลี่ยน/ คืนสิ้นสุดลง

ผู้ส่งสินค้าที่ได้ทำการจัดส่งสินค้าด้วยวิธีการอื่นใด ให้ผู้ส่งสินค้า แสดงหลักฐานการจัดส่ง อันสามารถพิสูจน์ได้ถึงวันที่ที่มีการจัดส่งสินค้า หรือหากผู้ส่งสินค้าไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดๆได้ จะให้ยึดถือเอาวันที่ที่ผู้รับสินค้ามีการแจ้งว่าได้รับสินค้าแล้วเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ผู้ส่งสินค้าได้ทำการแจ้งการจัดส่งไว้

3. ข้อตกลงอื่นๆ

3.1 ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยายนี้อย่างเคร่งครัด หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกรายการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

3.2 นโยบายรับประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะสินค้าหรือรายการที่สั่งซื้อและชำระผ่านระบบชำระเงินของบริษัทฯ เท่านั้น

3.3   บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุคืน มายังบริษัทฯ ชำระตามใบเสร็จ เท่านั้น

3.4   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนผู้ซื้อ ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

3.5 หลังจากเปิดการเปลี่ยนสินค้าแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าผู้ซื้อประสงค์ที่จะยกเลิกการเปลี่ยนสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุอย่างใดก็ตาม บริษัทฯ ยินยอมให้ผู้ซื้อสามารถขอยกเลิกการเปลี่ยนนั้นได้ตลอดทุกกรณี ตามเงื่อนไข การคืนสินค้า  กรณีไม่พอใจสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม    การยกเลิกดังว่านั้น จะต้องดำเนินการก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ซื้อยังคงมีสิทธิ์ที่จะเปิดการเปลี่ยนรายการสินค้าดังกล่าวได้ใหม่

3.6 หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมจากที่บริษัทฯ จัดส่ง คือชำรุดแตกหักเพราะการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน หรือเสียหายจากการนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ผิดวิธี สินค้าในหมวดเสื้อผ้าไม่ผ่านการซักหรือรีดมาก่อน  หากสินค้าที่ผู้ซื้อส่งกลับคืนไปให้บริษัทฯ ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน ผู้ซื้อยินดีรับสินค้าชิ้นเดิมกลับไปเท่านั้น

3.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า

3.8 หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ : ถ้าสินค้ามีการรับประกัน ให้ยึดตามเงื่อนไขในใบรับประกันเท่านั้น เช่น สินค้ารับประกัน 1 ปี ลูกค้าสามารถยึดตามเงื่อนไขการรับประกันตามใบรับประกันเท่านั้นค่ะ

   การคืน หรือ เปลี่ยน สินค้า ใน กรณี ไม่พอใจสินค้า

ไม่พอใจสินค้า เรายินดี ให้เปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน

สำหรับสินค้าลดราคาพิเศษ ลูกค้า ต้องแจ้งให้เราทราบ ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

สำหรับสินค้าราคาปกติ ลูกค้า ต้องแจ้งให้เราทราบ ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

*** สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เหมือนตอนที่ส่งไป และ ไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น ***

 

เงื่อนไข ลูกค้าไม่พอใจในสินค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ โดยสินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพเหมือนตอนที่ส่งไปเท่านั้น ในกรณีสินค้าผ่านการใช้งานมาแล้ว ไม่สามารถ เปลี่ยน หรือ คืนเงินได้ ทุกกรณี
กำหนดระยะเวลา 
สำหรับสินค้าลดราคาพิเศษ ลูกค้า ต้องแจ้งให้เราทราบ ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า / สำหรับสินค้าราคาปกติ ลูกค้า ต้องแจ้งให้เราทราบ ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

เอกสาร/หลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน

 

ค่าส่ง ทั้งไป และ กลับ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ ทุกกรณี

สำหรับกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 4% ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ ทุกกรณี

หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมจากที่บริษัทฯ จัดส่งให้ คือ มีการใช้งาน หรือ  ชำรุด แตกหักเพราะการประมาทเลินเล่อ   สินค้าในหมวดเสื้อผ้าไม่ผ่านการซักหรือรีดมาก่อน  หากสินค้าที่ผู้ซื้อส่งกลับคืนไปให้บริษัทฯ ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน ผู้ซื้อยินดีรับสินค้าชิ้นเดิมกลับไปเท่านั้น โดยการใช้จ่ายในการจัดส่ง ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบทุกรณี

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า เราจะเปลี่ยนสินค้า ภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) หลังจากลูกค้าส่งกลับมาให้เรา

ขั้นตอนการคืนเงิน เราจะคืนเงิน ภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) วัน หลังจากลูกค้าส่งกลับมาให้เรา

ค่าส่ง ทั้งไป และ กลับ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ ทุกกรณี

สำหรับกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 4% ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ ทุกกรณี

ขอบพระคุณมากค่ะ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

ปรึกษาเกี่ยวการให้นมแม่ได้ที่ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย article
Special privileges promotion เดือนตุลาคม 2562
บริการพิเศษ มีปัญหาดูแลให้ถึงบ้าน Onsite Service ฟรี
ไม่ขายสำหรับแจกตัวแทนค่ะ Galloping Ghost Arcade Game ตู้เกมส์ที่ครบ สุดมันส์ มีถึง 2,000กว่าเกมส์ในเครื่อง ดีไซน์สวย ด้วยอะคริลิคสีแดงขาว สามารถเล่นได้พร้อมกัน 2 คน กับจอ 10นิ้ว ถึงสองจอ
แจ้งข่าวสารตัวแทนรุ่นแรกๆของร้านปั๊มนม
แจกบัตรสมาชิกฟรีแค่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
โปรโมชั่นแลกแต้มประจำเดือนนี้ค่ะ ืทุกยอดซื้อ1,000B รับ1แต้ม แลกรางวัลได้มากมาก ซื้อที่นี่คุ้มที่สุดค่ะ
ร้านปั๊มนมบริจาค1แสนบาทให้กับโรงพยาบาลเด็ก เพื่อช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนเพื่อรักษาเด็กค่ะ
แจ้งข่าวสารให้คุณตัวแทนจำหน่ายค่ะ
มาปั๊บ รับโชค แจกฟรีทุกคน ไม่ต้องลุ้น ได้รางวัลทุกคนค่ะ
สะสมแต้มแลกรางวัลกับร้านปั๊มนมค่ะ
มาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับร้านปั๊มนม แล้วเราจะรวยไปด้วยกันค่ะ
ร้านปั๊มนมแจกจริง แจกกว่า500,000฿/เดือนค่ะ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
วิธีหาสินค้าให้ตรงตามต้องการแบบง่ายๆค่ะ
ซื้อสินค้าครบ 19,999 บาท แจกฟรีห้องพักหัวหินมูลค่า 12,500 บาท
รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าเดือน ธ.ค. 2559
ซื้อสินค้า เฉพาะวันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 4%
ความหลากหลายของขวดนม
รู้ให้จริง ข้อดี ข้อเสียของขวดนมแต่ละแบบ
กลุ้มใจ ลูกงอแงเขวี้ยงขวดนม
ดื่มนมขวด แล้วฟันผุจริงหรือ
ปรับพฤติกรรมให้ลูกชอบขวดนม
ล้างขวดนมอย่างไร ให้สะอาดที่สุด
รู้ทันเรื่องขวดนม ก่อนโรคภัยตามมา
เลือกขวดนม ให้ปลอดภัยกับลูกน้อย
การเลือกขวดนมสำหรับ คุณแม่มือใหม่
ชี้แจง และ อธิบาย เรื่องค่าจัดส่งสินค้าwww.pumpnom.com

 

ของใช้เด็ก, ขวดนม, เครื่องปั๊มนม ร้านค้าออนไลน์สำหรับ แม่และเด็ก จำหน่าย ของใช้เด็ก ขวดนม เครื่องปั๊มนม
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กและของใช้เด็กอ่อน ขวดนมเด็กอ่อน อื่นๆ ราคาถูกอีกมากมาย
โทร. 081-133-8837 / 089-993-9528 / 081-778-5115 email: pumpnom@gmail.com

© All copy is Copyright 2011 - All rights are reserved to The www.pumpnom.com
เว็บเพื่อนบ้าน: ขวดนม | เครื่องปั๊มนม | ของใช้เด็ก
About us | Contact us | XML Sitemap


Instagram