นโยบายรับประกันสินค้า
dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot


เพิ่มเพื่อน

Instagram
เพิ่มเพื่อน


นโยบายรับประกันสินค้า

ซื้อสินค้ากับร้านปั๊มนม ท่านจะอุ่นใจ ด้วยนโยบายรับประกันสินค้า ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ถ้าร้านปั๊มนมไม่จริงใจ เราไม่มีนโยบายดีๆแบบนี้ให้ลูกค้าแน่นอนค่ะ

ดังนั้น เมื่อลูกค้าได้รับของแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า


 

ขอบเขตและสินค้าที่อยู่ในความหมายของ “นโยบายรับประกันสินค้า” ของ ร้านปั๊มนม www.pumpnom.com

ปรับปรุงประกาศ ครั้งล่าสุด ณ วันที่ 1 มี.ค. 2556

การคืน สินค้า กรณี เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ชำรุด บกพร่อง

1. เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง ให้หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่ร้านค้าส่งไปถึงผู้รับนั้นเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือสินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามปกติธรรมดาของชนิดของสินค้านั้น เช่น สินค้าเสียหาย สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า (ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ กลับมาภายใน 7 วัน โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น )

2. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

2.1 เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าอยู่ในความหมายของนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยาย ในข้อ 1 ผู้ซื้อจะต้องแจ้งบริษัทฯ เพื่อเปิดเรื่องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ตามวิธีการเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น*** โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว  มีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ เข้ามาทำการแจ้งอนุมัติว่ามีสินค้าให้เปลี่ยนหรือไม่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อแจ้งเรื่องเข้ามาที่บริษัทฯ ในเรื่องการเปิดการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

2.1.2 หากบริษัทฯ สามารถหาสินค้าเปลี่ยนแทนได้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ ตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทฯ อนุมัติให้เปลี่ยนสินค้า โดยที่เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว บริษัทฯ จะต้องทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้แก่ผู้ซื้อตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วันนับแต่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อหรือวันที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว

2.1.3 หากร้านค้าไม่สามารถหาสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้ได้   ให้ผู้ซื้อและร้านค้าดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ซื้อกับทางบริษัทฯ สามารถตกลงกันเพื่อเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้าได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้แจ้งเสนอเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งรอให้ผู้ซื้อแจ้งตอบตกลงว่าจะ “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” ตามข้อเสนอใหม่ หรือเลือกที่จะ “ยกเลิก” รายการขอเปลี่ยนสินค้านั้นๆไปโดยสิ้นเชิง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1.3.1 หากผู้ซื้อเลือก “ยอมรับ” ข้อเสนอใหม่ ให้นำขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าตามที่ระบุในข้อ

           2.2.1 , 2.2.2 หรือ 2.2.3 มาใช้แล้วแต่กรณี

2.1.3.2 หากผู้ซื้อเลือก “ปฎิเสธ” ข้อเสนอใหม่ รายการเปลี่ยนดังกล่าวนี้ จะถูกส่งเรื่องไปยังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.1.3.3 หากผู้ซื้อเลือก “ยกเลิก” ข้อเสนอใหม่ รายการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวทั้งหมด ให้ถือว่ารายการเปลี่ยนนั้นได้ถูกยกเลิก ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ หรือมีข้อพิพาทใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้แจ้งเรื่องมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.2 กรณีผู้ซื้อเลือกการคืนเงิน

2.2.1 ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสินค้านั้นเป็นประเภทสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการคืนเงินหรือไม่ โดยแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วัน    นับแต่วันที่มีการเปิดการเปลี่ยนสินค้า

2.2.2 หากบริษัทฯ ทำการอนุมัติแล้ว ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทฯ อนุมัติให้คืนเงินได้ โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งกลับไปยังผู้ซื้อทราบโดยพลันว่าได้รับสินค้านั้นแล้ว และบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับผู้ซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับสินค้าคืนกลับมาและเช็คความสมบูรณ์ของสินค้านั้นๆ เรียบร้อย

2.2.3 หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ดังกล่าว หรือมีข้อพิพาทใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ขอทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นๆ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.3 การเปลี่ยนทั้งหมดจะสิ้นสุดลง เมื่อ ผู้ซื้อทำการแจ้งยืนยันการปิดรายการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าที่เปลี่ยน หรือวันที่ได้รับการแจ้งคืนเงิน หากพ้นระยะเวลา    ดังว่านั้น รายการเปลี่ยน/ คืนสินค้าดังกล่าวจะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้หากเกิดกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินคืน ผู้ซื้อสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดมายังบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ โดยบริษัทจะทำการแสดงหลักฐานการโอนเงิน / หลักฐานการส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ทราบ จากนั้นจะให้ถือว่าการเปลี่ยน/ คืนสิ้นสุดลง

ผู้ส่งสินค้าที่ได้ทำการจัดส่งสินค้าด้วยวิธีการอื่นใด ให้ผู้ส่งสินค้า แสดงหลักฐานการจัดส่ง อันสามารถพิสูจน์ได้ถึงวันที่ที่มีการจัดส่งสินค้า หรือหากผู้ส่งสินค้าไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดๆได้ จะให้ยึดถือเอาวันที่ที่ผู้รับสินค้ามีการแจ้งว่าได้รับสินค้าแล้วเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ผู้ส่งสินค้าได้ทำการแจ้งการจัดส่งไว้

3. ข้อตกลงอื่นๆ

3.1 ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยายนี้อย่างเคร่งครัด หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกรายการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

3.2 นโยบายรับประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะสินค้าหรือรายการที่สั่งซื้อและชำระผ่านระบบชำระเงินของบริษัทฯ เท่านั้น

3.3   บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุคืน มายังบริษัทฯ ชำระตามใบเสร็จ เท่านั้น

3.4   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนผู้ซื้อ ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

3.5 หลังจากเปิดการเปลี่ยนสินค้าแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าผู้ซื้อประสงค์ที่จะยกเลิกการเปลี่ยนสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุอย่างใดก็ตาม บริษัทฯ ยินยอมให้ผู้ซื้อสามารถขอยกเลิกการเปลี่ยนนั้นได้ตลอดทุกกรณี ตามเงื่อนไข การคืนสินค้า  กรณีไม่พอใจสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม    การยกเลิกดังว่านั้น จะต้องดำเนินการก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ซื้อยังคงมีสิทธิ์ที่จะเปิดการเปลี่ยนรายการสินค้าดังกล่าวได้ใหม่

3.6 หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมจากที่บริษัทฯ จัดส่ง คือชำรุดแตกหักเพราะการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน หรือเสียหายจากการนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ผิดวิธี สินค้าในหมวดเสื้อผ้าไม่ผ่านการซักหรือรีดมาก่อน  หากสินค้าที่ผู้ซื้อส่งกลับคืนไปให้บริษัทฯ ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน ผู้ซื้อยินดีรับสินค้าชิ้นเดิมกลับไปเท่านั้น

3.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า

3.8 หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ : ถ้าสินค้ามีการรับประกัน ให้ยึดตามเงื่อนไขในใบรับประกันเท่านั้น เช่น สินค้ารับประกัน 1 ปี ลูกค้าสามารถยึดตามเงื่อนไขการรับประกันตามใบรับประกันเท่านั้นค่ะ

   การคืน หรือ เปลี่ยน สินค้า ใน กรณี ไม่พอใจสินค้า

ไม่พอใจสินค้า เรายินดี ให้เปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน

สำหรับสินค้าลดราคาพิเศษ ลูกค้า ต้องแจ้งให้เราทราบ ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

สำหรับสินค้าราคาปกติ ลูกค้า ต้องแจ้งให้เราทราบ ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

*** สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เหมือนตอนที่ส่งไป และ ไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น ***

 

เงื่อนไข ลูกค้าไม่พอใจในสินค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ โดยสินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพเหมือนตอนที่ส่งไปเท่านั้น ในกรณีสินค้าผ่านการใช้งานมาแล้ว ไม่สามารถ เปลี่ยน หรือ คืนเงินได้ ทุกกรณี
กำหนดระยะเวลา 
สำหรับสินค้าลดราคาพิเศษ ลูกค้า ต้องแจ้งให้เราทราบ ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า / สำหรับสินค้าราคาปกติ ลูกค้า ต้องแจ้งให้เราทราบ ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

เอกสาร/หลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน

 

ค่าส่ง ทั้งไป และ กลับ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ ทุกกรณี

สำหรับกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 4% ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ ทุกกรณี

หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมจากที่บริษัทฯ จัดส่งให้ คือ มีการใช้งาน หรือ  ชำรุด แตกหักเพราะการประมาทเลินเล่อ   สินค้าในหมวดเสื้อผ้าไม่ผ่านการซักหรือรีดมาก่อน  หากสินค้าที่ผู้ซื้อส่งกลับคืนไปให้บริษัทฯ ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน ผู้ซื้อยินดีรับสินค้าชิ้นเดิมกลับไปเท่านั้น โดยการใช้จ่ายในการจัดส่ง ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบทุกรณี

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า เราจะเปลี่ยนสินค้า ภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) หลังจากลูกค้าส่งกลับมาให้เรา

ขั้นตอนการคืนเงิน เราจะคืนเงิน ภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) วัน หลังจากลูกค้าส่งกลับมาให้เรา

ค่าส่ง ทั้งไป และ กลับ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ ทุกกรณี

สำหรับกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 4% ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบ ทุกกรณี

ขอบพระคุณมากค่ะ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
www.pumpnom.com

 

ของใช้เด็ก, ขวดนม, เครื่องปั๊มนม ร้านค้าออนไลน์สำหรับ แม่และเด็ก จำหน่าย ของใช้เด็ก ขวดนม เครื่องปั๊มนม
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กและของใช้เด็กอ่อน ขวดนมเด็กอ่อน อื่นๆ ราคาถูกอีกมากมาย
โทร. 081-133-8837 / 089-993-9528 / 081-778-5115 email: pumpnom@gmail.com

© All copy is Copyright 2011 - All rights are reserved to The www.pumpnom.com
เว็บเพื่อนบ้าน: ขวดนม | เครื่องปั๊มนม | ของใช้เด็ก
About us | Contact us | XML Sitemap


Instagram